โรงเรียนวัดพิมพาวาส (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
82
จำนวน(คน) 8 4 1 0 0 69
ร้อยละ 9.76 % 4.88 % 1.22 % 0.00 % 0.00 % 84.15 %
ระดับประถมศึกษา
218
จำนวน(คน) 7 3 45 0 0 163
ร้อยละ 3.21 % 1.38 % 20.64 % 0.00 % 0.00 % 74.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 2 0 15 0 0 52
ร้อยละ 2.90 % 0.00 % 21.74 % 0.00 % 0.00 % 75.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 369 คน
จำนวน(คน) 17 7 61 0 0 284
ร้อยละ 4.61 % 1.90 % 16.53 % 0.00 % 0.00 % 76.96 %

300 : 15 , 7 , 46 , 0 , 0 , 232...5.00 , 2.33 , 15.33 , 0.00 , 0.00 , 77.33 = 68 : 22.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 369 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 23.04%

Powered By www.thaieducation.net