โรงเรียนวัดพิมพาวาส (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 9 4 1 0 0 61
ร้อยละ 12.00 % 5.33 % 1.33 % 0.00 % 0.00 % 81.33 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 1 3 47 0 0 164
ร้อยละ 0.47 % 1.40 % 21.86 % 0.00 % 0.00 % 76.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 4 0 16 0 0 51
ร้อยละ 5.63 % 0.00 % 22.54 % 0.00 % 0.00 % 71.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 361 คน
จำนวน(คน) 14 7 64 0 0 276
ร้อยละ 3.88 % 1.94 % 17.73 % 0.00 % 0.00 % 76.45 %

290 : 10 , 7 , 48 , 0 , 0 , 225...3.45 , 2.41 , 16.55 , 0.00 , 0.00 , 77.59 = 65 : 22.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 361 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 23.55%

Powered By www.thaieducation.net