โรงเรียนวัดบางสมัคร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 5 0 1 1 0 44
ร้อยละ 9.80 % 0.00 % 1.96 % 1.96 % 0.00 % 86.27 %
ระดับประถมศึกษา
274
จำนวน(คน) 4 20 1 0 1 248
ร้อยละ 1.46 % 7.30 % 0.36 % 0.00 % 0.36 % 90.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
101
จำนวน(คน) 15 5 3 1 0 77
ร้อยละ 14.85 % 4.95 % 2.97 % 0.99 % 0.00 % 76.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 426 คน
จำนวน(คน) 24 25 5 2 1 369
ร้อยละ 5.63 % 5.87 % 1.17 % 0.47 % 0.23 % 86.62 %

325 : 9 , 20 , 2 , 1 , 1 , 292...2.77 , 6.15 , 0.62 , 0.31 , 0.31 , 89.85 = 33 : 10.15
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 426 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 13.38%

Powered By www.thaieducation.net