โรงเรียนวัดบางสมัคร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 7 0 1 1 1 41
ร้อยละ 13.73 % 0.00 % 1.96 % 1.96 % 1.96 % 80.39 %
ระดับประถมศึกษา
273
จำนวน(คน) 12 4 29 1 2 225
ร้อยละ 4.40 % 1.47 % 10.62 % 0.37 % 0.73 % 82.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100
จำนวน(คน) 3 0 4 0 1 92
ร้อยละ 3.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 1.00 % 92.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 424 คน
จำนวน(คน) 22 4 34 2 4 358
ร้อยละ 5.19 % 0.94 % 8.02 % 0.47 % 0.94 % 84.43 %

324 : 19 , 4 , 30 , 2 , 3 , 266...5.86 , 1.23 , 9.26 , 0.62 , 0.93 , 82.10 = 58 : 17.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 424 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 15.57%

Powered By www.thaieducation.net