โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
157
จำนวน(คน) 11 6 17 2 0 121
ร้อยละ 7.01 % 3.82 % 10.83 % 1.27 % 0.00 % 77.07 %
ระดับประถมศึกษา
649
จำนวน(คน) 30 28 98 2 1 490
ร้อยละ 4.62 % 4.31 % 15.10 % 0.31 % 0.15 % 75.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
252
จำนวน(คน) 9 4 50 0 0 189
ร้อยละ 3.57 % 1.59 % 19.84 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1058 คน
จำนวน(คน) 50 38 165 4 1 800
ร้อยละ 4.73 % 3.59 % 15.60 % 0.38 % 0.09 % 75.61 %

806 : 41 , 34 , 115 , 4 , 1 , 611...5.09 , 4.22 , 14.27 , 0.50 , 0.12 , 75.81 = 195 : 24.19
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1058 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 258 คน คิดเป็นร้อยละ 24.39%

Powered By www.thaieducation.net