โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
157
จำนวน(คน) 12 6 17 2 0 120
ร้อยละ 7.64 % 3.82 % 10.83 % 1.27 % 0.00 % 76.43 %
ระดับประถมศึกษา
649
จำนวน(คน) 32 29 101 2 1 484
ร้อยละ 4.93 % 4.47 % 15.56 % 0.31 % 0.15 % 74.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
252
จำนวน(คน) 10 4 51 0 0 187
ร้อยละ 3.97 % 1.59 % 20.24 % 0.00 % 0.00 % 74.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1058 คน
จำนวน(คน) 54 39 169 4 1 791
ร้อยละ 5.10 % 3.69 % 15.97 % 0.38 % 0.09 % 74.76 %

806 : 44 , 35 , 118 , 4 , 1 , 604...5.46 , 4.34 , 14.64 , 0.50 , 0.12 , 74.94 = 202 : 25.06
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1058 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 267 คน คิดเป็นร้อยละ 25.24%

Powered By www.thaieducation.net