โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
146
จำนวน(คน) 11 6 17 2 0 110
ร้อยละ 7.53 % 4.11 % 11.64 % 1.37 % 0.00 % 75.34 %
ระดับประถมศึกษา
649
จำนวน(คน) 34 29 103 2 1 480
ร้อยละ 5.24 % 4.47 % 15.87 % 0.31 % 0.15 % 73.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
241
จำนวน(คน) 12 4 50 0 0 175
ร้อยละ 4.98 % 1.66 % 20.75 % 0.00 % 0.00 % 72.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1036 คน
จำนวน(คน) 57 39 170 4 1 765
ร้อยละ 5.50 % 3.76 % 16.41 % 0.39 % 0.10 % 73.84 %

795 : 45 , 35 , 120 , 4 , 1 , 590...5.66 , 4.40 , 15.09 , 0.50 , 0.13 , 74.21 = 205 : 25.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1036 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 271 คน คิดเป็นร้อยละ 26.16%

Powered By www.thaieducation.net