โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
146
จำนวน(คน) 12 6 18 2 0 108
ร้อยละ 8.22 % 4.11 % 12.33 % 1.37 % 0.00 % 73.97 %
ระดับประถมศึกษา
649
จำนวน(คน) 35 29 106 2 1 476
ร้อยละ 5.39 % 4.47 % 16.33 % 0.31 % 0.15 % 73.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
241
จำนวน(คน) 13 4 51 0 0 173
ร้อยละ 5.39 % 1.66 % 21.16 % 0.00 % 0.00 % 71.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1036 คน
จำนวน(คน) 60 39 175 4 1 757
ร้อยละ 5.79 % 3.76 % 16.89 % 0.39 % 0.10 % 73.07 %

795 : 47 , 35 , 124 , 4 , 1 , 584...5.91 , 4.40 , 15.60 , 0.50 , 0.13 , 73.46 = 211 : 26.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1036 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 279 คน คิดเป็นร้อยละ 26.93%

Powered By www.thaieducation.net