โรงเรียนบ้านบางข้าว (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 1 4 0 2 0 0
ร้อยละ 14.29 % 57.14 % 0.00 % 28.57 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
13
จำนวน(คน) 4 1 6 2 0 0
ร้อยละ 30.77 % 7.69 % 46.15 % 15.38 % 0.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 20 คน
จำนวน(คน) 5 5 6 4 0 0
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 30.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 %

20 : 5 , 5 , 6 , 4 , 0 , 0...25.00 , 25.00 , 30.00 , 20.00 , 0.00 , 0.00 = 20 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 20 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net