โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 4 3 11 0 0 55
ร้อยละ 5.48 % 4.11 % 15.07 % 0.00 % 0.00 % 75.34 %
ระดับประถมศึกษา
241
จำนวน(คน) 20 10 40 3 0 168
ร้อยละ 8.30 % 4.15 % 16.60 % 1.24 % 0.00 % 69.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 314 คน
จำนวน(คน) 24 13 51 3 0 223
ร้อยละ 7.64 % 4.14 % 16.24 % 0.96 % 0.00 % 71.02 %

314 : 24 , 13 , 51 , 3 , 0 , 223...7.64 , 4.14 , 16.24 , 0.96 , 0.00 , 71.02 = 91 : 28.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 314 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 28.98%

Powered By www.thaieducation.net