โรงเรียนวัดล่าง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
127
จำนวน(คน) 3 11 21 19 3 70
ร้อยละ 2.36 % 8.66 % 16.54 % 14.96 % 2.36 % 55.12 %
ระดับประถมศึกษา
444
จำนวน(คน) 24 23 58 63 20 256
ร้อยละ 5.41 % 5.18 % 13.06 % 14.19 % 4.50 % 57.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
193
จำนวน(คน) 9 7 37 6 7 127
ร้อยละ 4.66 % 3.63 % 19.17 % 3.11 % 3.63 % 65.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 764 คน
จำนวน(คน) 36 41 116 88 30 453
ร้อยละ 4.71 % 5.37 % 15.18 % 11.52 % 3.93 % 59.29 %

571 : 27 , 34 , 79 , 82 , 23 , 326...4.73 , 5.95 , 13.84 , 14.36 , 4.03 , 57.09 = 245 : 42.91
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 764 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 311 คน คิดเป็นร้อยละ 40.71%

Powered By www.thaieducation.net