โรงเรียนวัดล่าง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
126
จำนวน(คน) 2 0 4 10 11 99
ร้อยละ 1.59 % 0.00 % 3.17 % 7.94 % 8.73 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
476
จำนวน(คน) 27 25 30 25 48 321
ร้อยละ 5.67 % 5.25 % 6.30 % 5.25 % 10.08 % 67.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
181
จำนวน(คน) 9 4 15 8 8 137
ร้อยละ 4.97 % 2.21 % 8.29 % 4.42 % 4.42 % 75.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 783 คน
จำนวน(คน) 38 29 49 43 67 557
ร้อยละ 4.85 % 3.70 % 6.26 % 5.49 % 8.56 % 71.14 %

602 : 29 , 25 , 34 , 35 , 59 , 420...4.82 , 4.15 , 5.65 , 5.81 , 9.80 , 69.77 = 182 : 30.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 783 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 226 คน คิดเป็นร้อยละ 28.86%

Powered By www.thaieducation.net