โรงเรียนวัดล่าง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
129
จำนวน(คน) 15 2 3 2 2 105
ร้อยละ 11.63 % 1.55 % 2.33 % 1.55 % 1.55 % 81.40 %
ระดับประถมศึกษา
330
จำนวน(คน) 29 12 34 28 16 211
ร้อยละ 8.79 % 3.64 % 10.30 % 8.48 % 4.85 % 63.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
187
จำนวน(คน) 6 4 14 3 14 146
ร้อยละ 3.21 % 2.14 % 7.49 % 1.60 % 7.49 % 78.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 646 คน
จำนวน(คน) 50 18 51 33 32 462
ร้อยละ 7.74 % 2.79 % 7.89 % 5.11 % 4.95 % 71.52 %

459 : 44 , 14 , 37 , 30 , 18 , 316...9.59 , 3.05 , 8.06 , 6.54 , 3.92 , 68.85 = 143 : 31.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 646 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 184 คน คิดเป็นร้อยละ 28.48%

Powered By www.thaieducation.net