โรงเรียนวัดล่าง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
129
จำนวน(คน) 4 5 3 6 3 108
ร้อยละ 3.10 % 3.88 % 2.33 % 4.65 % 2.33 % 83.72 %
ระดับประถมศึกษา
440
จำนวน(คน) 17 9 12 7 12 383
ร้อยละ 3.86 % 2.05 % 2.73 % 1.59 % 2.73 % 87.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
187
จำนวน(คน) 5 3 8 5 3 163
ร้อยละ 2.67 % 1.60 % 4.28 % 2.67 % 1.60 % 87.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 756 คน
จำนวน(คน) 26 17 23 18 18 654
ร้อยละ 3.44 % 2.25 % 3.04 % 2.38 % 2.38 % 86.51 %

569 : 21 , 14 , 15 , 13 , 15 , 491...3.69 , 2.46 , 2.64 , 2.28 , 2.64 , 86.29 = 78 : 13.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 756 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 13.49%

Powered By www.thaieducation.net