โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 94.87 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 4 0 10 0 0 118
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 7.58 % 0.00 % 0.00 % 89.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 0 10 0 0 35
ร้อยละ 2.17 % 0.00 % 21.74 % 0.00 % 0.00 % 76.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 5 0 22 0 0 190
ร้อยละ 2.30 % 0.00 % 10.14 % 0.00 % 0.00 % 87.56 %

171 : 4 , 0 , 12 , 0 , 0 , 155...2.34 , 0.00 , 7.02 , 0.00 , 0.00 , 90.64 = 16 : 9.36
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 12.44%

Powered By www.thaieducation.net