โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 97.44 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 5 0 10 0 0 117
ร้อยละ 3.79 % 0.00 % 7.58 % 0.00 % 0.00 % 88.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 2 0 10 0 1 33
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 21.74 % 0.00 % 2.17 % 71.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 7 0 21 0 1 188
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 0.46 % 86.64 %

171 : 5 , 0 , 11 , 0 , 0 , 155...2.92 , 0.00 , 6.43 , 0.00 , 0.00 , 90.64 = 16 : 9.36
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.36%

Powered By www.thaieducation.net