โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.08 % 0.00 % 0.00 % 95.92 %
ระดับประถมศึกษา
187
จำนวน(คน) 7 1 44 10 1 124
ร้อยละ 3.74 % 0.53 % 23.53 % 5.35 % 0.53 % 66.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 0 1 19 6 0 48
ร้อยละ 0.00 % 1.35 % 25.68 % 8.11 % 0.00 % 64.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 310 คน
จำนวน(คน) 7 2 65 16 1 219
ร้อยละ 2.26 % 0.65 % 20.97 % 5.16 % 0.32 % 70.65 %

236 : 7 , 1 , 46 , 10 , 1 , 171...2.97 , 0.42 , 19.49 , 4.24 , 0.42 , 72.46 = 65 : 27.54
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 310 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 29.35%

Powered By www.thaieducation.net