โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 0 0 29 12 0 140
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.02 % 6.63 % 0.00 % 77.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 0 0 17 0 0 54
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 23.94 % 0.00 % 0.00 % 76.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 298 คน
จำนวน(คน) 0 0 48 14 0 236
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.11 % 4.70 % 0.00 % 79.19 %

227 : 0 , 0 , 31 , 14 , 0 , 182...0.00 , 0.00 , 13.66 , 6.17 , 0.00 , 80.18 = 45 : 19.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 298 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.81%

Powered By www.thaieducation.net