โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 0 3 4 2 0 38
ร้อยละ 0.00 % 6.38 % 8.51 % 4.26 % 0.00 % 80.85 %
ระดับประถมศึกษา
180
จำนวน(คน) 11 11 39 6 0 113
ร้อยละ 6.11 % 6.11 % 21.67 % 3.33 % 0.00 % 62.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 0 1 15 1 0 55
ร้อยละ 0.00 % 1.39 % 20.83 % 1.39 % 0.00 % 76.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 11 15 58 9 0 206
ร้อยละ 3.68 % 5.02 % 19.40 % 3.01 % 0.00 % 68.90 %

227 : 11 , 14 , 43 , 8 , 0 , 151...4.85 , 6.17 , 18.94 , 3.52 , 0.00 , 66.52 = 76 : 33.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10%

Powered By www.thaieducation.net