โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 8 4 13 3 6 43
ร้อยละ 10.39 % 5.19 % 16.88 % 3.90 % 7.79 % 55.84 %
ระดับประถมศึกษา
240
จำนวน(คน) 11 8 60 5 35 121
ร้อยละ 4.58 % 3.33 % 25.00 % 2.08 % 14.58 % 50.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 317 คน
จำนวน(คน) 19 12 73 8 41 164
ร้อยละ 5.99 % 3.79 % 23.03 % 2.52 % 12.93 % 51.74 %

317 : 19 , 12 , 73 , 8 , 41 , 164...5.99 , 3.79 , 23.03 , 2.52 , 12.93 , 51.74 = 153 : 48.26
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 317 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 153 คน คิดเป็นร้อยละ 48.26%

Powered By www.thaieducation.net