โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 8 8 5 4 0 51
ร้อยละ 10.53 % 10.53 % 6.58 % 5.26 % 0.00 % 67.11 %
ระดับประถมศึกษา
235
จำนวน(คน) 2 2 18 2 0 211
ร้อยละ 0.85 % 0.85 % 7.66 % 0.85 % 0.00 % 89.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 311 คน
จำนวน(คน) 10 10 23 6 0 262
ร้อยละ 3.22 % 3.22 % 7.40 % 1.93 % 0.00 % 84.24 %

311 : 10 , 10 , 23 , 6 , 0 , 262...3.22 , 3.22 , 7.40 , 1.93 , 0.00 , 84.24 = 49 : 15.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 311 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 15.76%

Powered By www.thaieducation.net