โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 2 2 2 1 0 69
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 2.63 % 1.32 % 0.00 % 90.79 %
ระดับประถมศึกษา
233
จำนวน(คน) 5 3 3 2 0 220
ร้อยละ 2.15 % 1.29 % 1.29 % 0.86 % 0.00 % 94.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 309 คน
จำนวน(คน) 7 5 5 3 0 289
ร้อยละ 2.27 % 1.62 % 1.62 % 0.97 % 0.00 % 93.53 %

309 : 7 , 5 , 5 , 3 , 0 , 289...2.27 , 1.62 , 1.62 , 0.97 , 0.00 , 93.53 = 20 : 6.47
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 309 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.47%

Powered By www.thaieducation.net