โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 1 8 13 1 0 66
ร้อยละ 1.12 % 8.99 % 14.61 % 1.12 % 0.00 % 74.16 %
ระดับประถมศึกษา
271
จำนวน(คน) 14 12 35 9 1 200
ร้อยละ 5.17 % 4.43 % 12.92 % 3.32 % 0.37 % 73.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 360 คน
จำนวน(คน) 15 20 48 10 1 266
ร้อยละ 4.17 % 5.56 % 13.33 % 2.78 % 0.28 % 73.89 %

360 : 15 , 20 , 48 , 10 , 1 , 266...4.17 , 5.56 , 13.33 , 2.78 , 0.28 , 73.89 = 94 : 26.11
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 360 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 26.11%

Powered By www.thaieducation.net