โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 10 9 16 4 2 46
ร้อยละ 11.49 % 10.34 % 18.39 % 4.60 % 2.30 % 52.87 %
ระดับประถมศึกษา
273
จำนวน(คน) 25 13 44 12 0 179
ร้อยละ 9.16 % 4.76 % 16.12 % 4.40 % 0.00 % 65.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 360 คน
จำนวน(คน) 35 22 60 16 2 225
ร้อยละ 9.72 % 6.11 % 16.67 % 4.44 % 0.56 % 62.50 %

360 : 35 , 22 , 60 , 16 , 2 , 225...9.72 , 6.11 , 16.67 , 4.44 , 0.56 , 62.50 = 135 : 37.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 360 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 135 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50%

Powered By www.thaieducation.net