โรงเรียนคลองพานทอง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 3 4 3 7 7
ร้อยละ 0.00 % 12.50 % 16.67 % 12.50 % 29.17 % 29.17 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 0 1 7 1 8 39
ร้อยละ 0.00 % 1.79 % 12.50 % 1.79 % 14.29 % 69.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 0 4 11 4 15 46
ร้อยละ 0.00 % 5.00 % 13.75 % 5.00 % 18.75 % 57.50 %

80 : 0 , 4 , 11 , 4 , 15 , 46...0.00 , 5.00 , 13.75 , 5.00 , 18.75 , 57.50 = 34 : 42.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50%

Powered By www.thaieducation.net