โรงเรียนวัดบางแสม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
111
จำนวน(คน) 3 7 8 0 0 93
ร้อยละ 2.70 % 6.31 % 7.21 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %
ระดับประถมศึกษา
304
จำนวน(คน) 10 17 29 1 0 247
ร้อยละ 3.29 % 5.59 % 9.54 % 0.33 % 0.00 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
101
จำนวน(คน) 4 0 15 0 0 82
ร้อยละ 3.96 % 0.00 % 14.85 % 0.00 % 0.00 % 81.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 516 คน
จำนวน(คน) 17 24 52 1 0 422
ร้อยละ 3.29 % 4.65 % 10.08 % 0.19 % 0.00 % 81.78 %

415 : 13 , 24 , 37 , 1 , 0 , 340...3.13 , 5.78 , 8.92 , 0.24 , 0.00 , 81.93 = 75 : 18.07
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 516 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 18.22%

Powered By www.thaieducation.net