โรงเรียนวัดบางแสม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
111
จำนวน(คน) 4 5 9 0 0 93
ร้อยละ 3.60 % 4.50 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %
ระดับประถมศึกษา
308
จำนวน(คน) 25 11 25 0 0 247
ร้อยละ 8.12 % 3.57 % 8.12 % 0.00 % 0.00 % 80.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
107
จำนวน(คน) 5 0 12 1 0 89
ร้อยละ 4.67 % 0.00 % 11.21 % 0.93 % 0.00 % 83.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 526 คน
จำนวน(คน) 34 16 46 1 0 429
ร้อยละ 6.46 % 3.04 % 8.75 % 0.19 % 0.00 % 81.56 %

419 : 29 , 16 , 34 , 0 , 0 , 340...6.92 , 3.82 , 8.11 , 0.00 , 0.00 , 81.15 = 79 : 18.85
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 526 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 18.44%

Powered By www.thaieducation.net