โรงเรียนวัดบางแสม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
112
จำนวน(คน) 3 6 10 0 0 93
ร้อยละ 2.68 % 5.36 % 8.93 % 0.00 % 0.00 % 83.04 %
ระดับประถมศึกษา
308
จำนวน(คน) 28 11 25 0 0 244
ร้อยละ 9.09 % 3.57 % 8.12 % 0.00 % 0.00 % 79.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
107
จำนวน(คน) 5 1 12 1 0 88
ร้อยละ 4.67 % 0.93 % 11.21 % 0.93 % 0.00 % 82.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 527 คน
จำนวน(คน) 36 18 47 1 0 425
ร้อยละ 6.83 % 3.42 % 8.92 % 0.19 % 0.00 % 80.65 %

420 : 31 , 17 , 35 , 0 , 0 , 337...7.38 , 4.05 , 8.33 , 0.00 , 0.00 , 80.24 = 83 : 19.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 527 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 19.35%

Powered By www.thaieducation.net