โรงเรียนวัดเขาดิน (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 75
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.06 % 0.00 % 0.00 % 94.94 %
ระดับประถมศึกษา
203
จำนวน(คน) 0 0 12 0 1 190
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.91 % 0.00 % 0.49 % 93.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 0 0 8 1 0 64
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.96 % 1.37 % 0.00 % 87.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 355 คน
จำนวน(คน) 0 0 24 1 1 329
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.76 % 0.28 % 0.28 % 92.68 %

282 : 0 , 0 , 16 , 0 , 1 , 265...0.00 , 0.00 , 5.67 , 0.00 , 0.35 , 93.97 = 17 : 6.03
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 355 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.32%

Powered By www.thaieducation.net