โรงเรียนวัดคลอง 18 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
217
จำนวน(คน) 3 2 0 1 3 208
ร้อยละ 1.38 % 0.92 % 0.00 % 0.46 % 1.38 % 95.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 2 0 2 3 2 60
ร้อยละ 2.90 % 0.00 % 2.90 % 4.35 % 2.90 % 86.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 286 คน
จำนวน(คน) 5 2 2 4 5 268
ร้อยละ 1.75 % 0.70 % 0.70 % 1.40 % 1.75 % 93.71 %

217 : 3 , 2 , 0 , 1 , 3 , 208...1.38 , 0.92 , 0.00 , 0.46 , 1.38 , 95.85 = 9 : 4.15
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 286 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.29%

Powered By www.thaieducation.net