โรงเรียนวัดคลอง 18 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 2 3 3 2 1 204
ร้อยละ 0.93 % 1.40 % 1.40 % 0.93 % 0.47 % 94.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 3 2 2 2 0 62
ร้อยละ 4.23 % 2.82 % 2.82 % 2.82 % 0.00 % 87.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 286 คน
จำนวน(คน) 5 5 5 4 1 266
ร้อยละ 1.75 % 1.75 % 1.75 % 1.40 % 0.35 % 93.01 %

215 : 2 , 3 , 3 , 2 , 1 , 204...0.93 , 1.40 , 1.40 , 0.93 , 0.47 , 94.88 = 11 : 5.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 286 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.99%

Powered By www.thaieducation.net