โรงเรียนบึงสิงโต (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 8 6 1 0 0 56
ร้อยละ 11.27 % 8.45 % 1.41 % 0.00 % 0.00 % 78.87 %
ระดับประถมศึกษา
196
จำนวน(คน) 9 10 31 0 0 146
ร้อยละ 4.59 % 5.10 % 15.82 % 0.00 % 0.00 % 74.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 17 16 32 0 0 202
ร้อยละ 6.37 % 5.99 % 11.99 % 0.00 % 0.00 % 75.66 %

267 : 17 , 16 , 32 , 0 , 0 , 202...6.37 , 5.99 , 11.99 , 0.00 , 0.00 , 75.66 = 65 : 24.34
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 24.34%

Powered By www.thaieducation.net