โรงเรียนบึงสิงโต (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 5 3 1 0 0 62
ร้อยละ 7.04 % 4.23 % 1.41 % 0.00 % 0.00 % 87.32 %
ระดับประถมศึกษา
197
จำนวน(คน) 6 3 22 0 0 166
ร้อยละ 3.05 % 1.52 % 11.17 % 0.00 % 0.00 % 84.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 11 6 23 0 0 228
ร้อยละ 4.10 % 2.24 % 8.58 % 0.00 % 0.00 % 85.07 %

268 : 11 , 6 , 23 , 0 , 0 , 228...4.10 , 2.24 , 8.58 , 0.00 , 0.00 , 85.07 = 40 : 14.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 14.93%

Powered By www.thaieducation.net