โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 3 0 2 6 3 27
ร้อยละ 7.32 % 0.00 % 4.88 % 14.63 % 7.32 % 65.85 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 16 3 17 13 14 68
ร้อยละ 12.21 % 2.29 % 12.98 % 9.92 % 10.69 % 51.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 19 3 19 19 17 95
ร้อยละ 11.05 % 1.74 % 11.05 % 11.05 % 9.88 % 55.23 %

172 : 19 , 3 , 19 , 19 , 17 , 95...11.05 , 1.74 , 11.05 , 11.05 , 9.88 , 55.23 = 77 : 44.77
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 44.77%

Powered By www.thaieducation.net