โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 5 2 1 2 1 27
ร้อยละ 13.16 % 5.26 % 2.63 % 5.26 % 2.63 % 71.05 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 13 5 8 10 1 96
ร้อยละ 9.77 % 3.76 % 6.02 % 7.52 % 0.75 % 72.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 18 7 9 12 2 123
ร้อยละ 10.53 % 4.09 % 5.26 % 7.02 % 1.17 % 71.93 %

171 : 18 , 7 , 9 , 12 , 2 , 123...10.53 , 4.09 , 5.26 , 7.02 , 1.17 , 71.93 = 48 : 28.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 28.07%

Powered By www.thaieducation.net