โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 10 3 1 13 4 6
ร้อยละ 27.03 % 8.11 % 2.70 % 35.14 % 10.81 % 16.22 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 17 5 17 21 12 59
ร้อยละ 12.98 % 3.82 % 12.98 % 16.03 % 9.16 % 45.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 27 8 18 34 16 65
ร้อยละ 16.07 % 4.76 % 10.71 % 20.24 % 9.52 % 38.69 %

168 : 27 , 8 , 18 , 34 , 16 , 65...16.07 , 4.76 , 10.71 , 20.24 , 9.52 , 38.69 = 103 : 61.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 61.31%

Powered By www.thaieducation.net