โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 17
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
21
จำนวน(คน) 2 1 4 0 1 13
ร้อยละ 9.52 % 4.76 % 19.05 % 0.00 % 4.76 % 61.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 40 คน
จำนวน(คน) 4 1 4 0 1 30
ร้อยละ 10.00 % 2.50 % 10.00 % 0.00 % 2.50 % 75.00 %

40 : 4 , 1 , 4 , 0 , 1 , 30...10.00 , 2.50 , 10.00 , 0.00 , 2.50 , 75.00 = 10 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 40 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net