โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 4 1 2 0 0 20
ร้อยละ 14.81 % 3.70 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 6 6 16 0 0 90
ร้อยละ 5.08 % 5.08 % 13.56 % 0.00 % 0.00 % 76.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 4 0 10 0 0 38
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 19.23 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 14 7 28 0 0 148
ร้อยละ 7.11 % 3.55 % 14.21 % 0.00 % 0.00 % 75.13 %

145 : 10 , 7 , 18 , 0 , 0 , 110...6.90 , 4.83 , 12.41 , 0.00 , 0.00 , 75.86 = 35 : 24.14
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.87%

Powered By www.thaieducation.net