โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 0 3 2 0 22
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 10.71 % 7.14 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 6 3 16 1 0 93
ร้อยละ 5.04 % 2.52 % 13.45 % 0.84 % 0.00 % 78.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 4 0 9 0 0 40
ร้อยละ 7.55 % 0.00 % 16.98 % 0.00 % 0.00 % 75.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 11 3 28 3 0 155
ร้อยละ 5.50 % 1.50 % 14.00 % 1.50 % 0.00 % 77.50 %

147 : 7 , 3 , 19 , 3 , 0 , 115...4.76 , 2.04 , 12.93 , 2.04 , 0.00 , 78.23 = 32 : 21.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50%

Powered By www.thaieducation.net