โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 4 5 0 0 25
ร้อยละ 5.56 % 11.11 % 13.89 % 0.00 % 0.00 % 69.44 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 5 1 15 0 0 83
ร้อยละ 4.81 % 0.96 % 14.42 % 0.00 % 0.00 % 79.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 7 5 20 0 0 108
ร้อยละ 5.00 % 3.57 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %

140 : 7 , 5 , 20 , 0 , 0 , 108...5.00 , 3.57 , 14.29 , 0.00 , 0.00 , 77.14 = 32 : 22.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86%

Powered By www.thaieducation.net