โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 3 3 0 0 28
ร้อยละ 5.56 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 6 1 15 0 0 82
ร้อยละ 5.77 % 0.96 % 14.42 % 0.00 % 0.00 % 78.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 8 4 18 0 0 110
ร้อยละ 5.71 % 2.86 % 12.86 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %

140 : 8 , 4 , 18 , 0 , 0 , 110...5.71 , 2.86 , 12.86 , 0.00 , 0.00 , 78.57 = 30 : 21.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43%

Powered By www.thaieducation.net