โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 21
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 7 0 23 0 0 109
ร้อยละ 5.04 % 0.00 % 16.55 % 0.00 % 0.00 % 78.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 8 0 29 0 0 130
ร้อยละ 4.79 % 0.00 % 17.37 % 0.00 % 0.00 % 77.84 %

167 : 8 , 0 , 29 , 0 , 0 , 130...4.79 , 0.00 , 17.37 , 0.00 , 0.00 , 77.84 = 37 : 22.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 22.16%

Powered By www.thaieducation.net