โรงเรียนปากบึงสิงโต (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 8 7 1 0 16
ร้อยละ 11.11 % 22.22 % 19.44 % 2.78 % 0.00 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 8 3 7 10 7 57
ร้อยละ 8.70 % 3.26 % 7.61 % 10.87 % 7.61 % 61.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 12 11 14 11 7 73
ร้อยละ 9.38 % 8.59 % 10.94 % 8.59 % 5.47 % 57.03 %

128 : 12 , 11 , 14 , 11 , 7 , 73...9.38 , 8.59 , 10.94 , 8.59 , 5.47 , 57.03 = 55 : 42.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 42.97%

Powered By www.thaieducation.net