โรงเรียนปากบึงสิงโต (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 8 6 2 0 16
ร้อยละ 11.11 % 22.22 % 16.67 % 5.56 % 0.00 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 9 7 14 7 0 55
ร้อยละ 9.78 % 7.61 % 15.22 % 7.61 % 0.00 % 59.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 13 15 20 9 0 71
ร้อยละ 10.16 % 11.72 % 15.63 % 7.03 % 0.00 % 55.47 %

128 : 13 , 15 , 20 , 9 , 0 , 71...10.16 , 11.72 , 15.63 , 7.03 , 0.00 , 55.47 = 57 : 44.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 44.53%

Powered By www.thaieducation.net