โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
147
จำนวน(คน) 3 5 19 0 0 120
ร้อยละ 2.04 % 3.40 % 12.93 % 0.00 % 0.00 % 81.63 %
ระดับประถมศึกษา
332
จำนวน(คน) 17 10 55 0 0 250
ร้อยละ 5.12 % 3.01 % 16.57 % 0.00 % 0.00 % 75.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
165
จำนวน(คน) 5 0 38 0 0 122
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 23.03 % 0.00 % 0.00 % 73.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 644 คน
จำนวน(คน) 25 15 112 0 0 492
ร้อยละ 3.88 % 2.33 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 76.40 %

479 : 20 , 15 , 74 , 0 , 0 , 370...4.18 , 3.13 , 15.45 , 0.00 , 0.00 , 77.24 = 109 : 22.76
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 644 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 152 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60%

Powered By www.thaieducation.net