โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
148
จำนวน(คน) 18 3 10 0 0 117
ร้อยละ 12.16 % 2.03 % 6.76 % 0.00 % 0.00 % 79.05 %
ระดับประถมศึกษา
333
จำนวน(คน) 24 10 40 0 0 259
ร้อยละ 7.21 % 3.00 % 12.01 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
169
จำนวน(คน) 13 4 27 0 0 125
ร้อยละ 7.69 % 2.37 % 15.98 % 0.00 % 0.00 % 73.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 650 คน
จำนวน(คน) 55 17 77 0 0 501
ร้อยละ 8.46 % 2.62 % 11.85 % 0.00 % 0.00 % 77.08 %

481 : 42 , 13 , 50 , 0 , 0 , 376...8.73 , 2.70 , 10.40 , 0.00 , 0.00 , 78.17 = 105 : 21.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 650 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 149 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92%

Powered By www.thaieducation.net