โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
149
จำนวน(คน) 20 6 17 0 0 106
ร้อยละ 13.42 % 4.03 % 11.41 % 0.00 % 0.00 % 71.14 %
ระดับประถมศึกษา
329
จำนวน(คน) 44 26 55 0 0 204
ร้อยละ 13.37 % 7.90 % 16.72 % 0.00 % 0.00 % 62.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
177
จำนวน(คน) 17 6 44 0 0 110
ร้อยละ 9.60 % 3.39 % 24.86 % 0.00 % 0.00 % 62.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 655 คน
จำนวน(คน) 81 38 116 0 0 420
ร้อยละ 12.37 % 5.80 % 17.71 % 0.00 % 0.00 % 64.12 %

478 : 64 , 32 , 72 , 0 , 0 , 310...13.39 , 6.69 , 15.06 , 0.00 , 0.00 , 64.85 = 168 : 35.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 655 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 235 คน คิดเป็นร้อยละ 35.88%

Powered By www.thaieducation.net