โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 0 4 1 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 22.22 % 5.56 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 2 0 8 4 0 76
ร้อยละ 2.22 % 0.00 % 8.89 % 4.44 % 0.00 % 84.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 2 0 12 5 0 89
ร้อยละ 1.85 % 0.00 % 11.11 % 4.63 % 0.00 % 82.41 %

108 : 2 , 0 , 12 , 5 , 0 , 89...1.85 , 0.00 , 11.11 , 4.63 , 0.00 , 82.41 = 19 : 17.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.59%

Powered By www.thaieducation.net