โรงเรียนวัดไผ่ดำ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 2 5 1 0 12
ร้อยละ 4.76 % 9.52 % 23.81 % 4.76 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
247
จำนวน(คน) 7 9 36 2 6 187
ร้อยละ 2.83 % 3.64 % 14.57 % 0.81 % 2.43 % 75.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 8 11 41 3 6 199
ร้อยละ 2.99 % 4.10 % 15.30 % 1.12 % 2.24 % 74.25 %

268 : 8 , 11 , 41 , 3 , 6 , 199...2.99 , 4.10 , 15.30 , 1.12 , 2.24 , 74.25 = 69 : 25.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75%

Powered By www.thaieducation.net