โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 55
ร้อยละ 8.06 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 88.71 %
ระดับประถมศึกษา
212
จำนวน(คน) 50 8 33 2 2 117
ร้อยละ 23.58 % 3.77 % 15.57 % 0.94 % 0.94 % 55.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 8 2 9 0 0 57
ร้อยละ 10.53 % 2.63 % 11.84 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 350 คน
จำนวน(คน) 63 10 44 2 2 229
ร้อยละ 18.00 % 2.86 % 12.57 % 0.57 % 0.57 % 65.43 %

274 : 55 , 8 , 35 , 2 , 2 , 172...20.07 , 2.92 , 12.77 , 0.73 , 0.73 , 62.77 = 102 : 37.23
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 350 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 121 คน คิดเป็นร้อยละ 34.57%

Powered By www.thaieducation.net